Site announcements

Picture of WU eLearning Administrator
การใช้งานแอพลิเคชัน Moodle Mobile
by WU eLearning Administrator - Wednesday, 4 July 2018, 10:24 AM
 

เนื่องจาก moodle มีการพัฒนาแอพลิเคชั่น Moodle Mobile ในเวอร์ชันใหม่ จึงทำให้ระบบ elearning ไม่สามารถใช้งานได้ จึงแนะนำให้ผู้ที่ต้องการใช้งานแอพลิเคชั่น ดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Moodle ตัวใหม่ มีชื่อว่า "Moodle Classic" โดยมีรูปแบบไอคอนแอพลิเคชัน ดังนี้

moodle.png

 

สามารถดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Moodle Classic ...

Read the rest of this topic
(93 words)
 
Picture of WU eLearning Administrator
ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
by WU eLearning Administrator - Monday, 22 January 2018, 2:08 PM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

    ตามที่ประกาศงดให้บริการเพื่อสำรองข้อมูลระบบในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 นั้น ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
Picture of WU eLearning Administrator
แจ้งงดให้บริการระบบ WU eLearning วันที่ 22-23 มกราคม 2561
by WU eLearning Administrator - Thursday, 11 January 2018, 10:18 AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

    แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

    หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441