Site announcements

Picture of WU eLearning Administrator
ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
by WU eLearning Administrator - Monday, 22 January 2018, 2:08 PM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

    ตามที่ประกาศงดให้บริการเพื่อสำรองข้อมูลระบบในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 นั้น ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
Picture of WU eLearning Administrator
แจ้งงดให้บริการระบบ WU eLearning วันที่ 22-23 มกราคม 2561
by WU eLearning Administrator - Thursday, 11 January 2018, 10:18 AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

    แจ้งงดให้บริการระบบ WU mLearning ในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 เพื่อสำรองข้อมูลระบบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

    หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถ email มาได้ที่ knawapho@wu.ac.th หรือ โทร.ภายใน 3441

 
Picture of WU eLearning Administrator
การแนบไฟล์ในระบบ
by WU eLearning Administrator - Tuesday, 19 September 2017, 11:41 AM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน
           หากท่านต้องการแนบไฟล์ในระบบ eLearning นี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งงานที่อาจารย์สั่งงาน หรือการแนบไฟล์ในกระทู้ ขอให้ท่านแนบไฟล์ที่มีชื่อเป็น "ภาษาอังกฤษ" เท่านั้น มิฉะนั้นระบบจะทำงานไม่ถูกต้อง กล่าวคือ ระบบไม่สามารถเปิดไฟล์ที่มีชื่อเป็นภาษาไทย ได้

           จึงเรียน...

Read the rest of this topic
(67 words)