บัณฑิตวิทยาลัย

Course Description

รายวิชานี้อธิบายแนวคิดของระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรม การประกอบธุรกิจและสังคม เน้นผลกระทบของอินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านมือถือ เศรษฐกิจการแบ่งปัน โซเชียลมีเดีย และสกุลเงินดิจิทัลต่อการใช้ชีวิตและธุรกิจ
This course explains the concept of the digital economy, the transition to a digital economy, and the impact of the digital economy on lifestyle, behavior, business, and society. It focuses on the influences of the internet, mobile communication, sharing economy, social media, and digital currency on our life and business.

This course applies economic theories and economic Instruments for business management: profit and profit evaluation in a competitive market, firm demand analysis, production analysis, investment decisions, advertising and pricing decisions, production policies, and effects of a changing economy on business operations in the short-term and long-term periods.

The course emphasizes knowledge inquiry in management that focuses on key areas, including research problem design, research methodology, data collection, data analysis, data interpretation, thesis writing and research article writing for publications

The course provides a comprehensive guide of research principles, research design and the processes of carrying research related to management issues. The research process includes research design, data collection, validity, and reliability of data. This course also emphasizes on design of questionnaire and the quantitative and qualitative analysis of data. Research report preparation is explained as a part of writing thesis and a manuscript for published in journals. However, ethical issues will be focused for research.