บัณฑิตวิทยาลัย

Course Description

รายวิชานี้อธิบายแนวคิดของระบบเศรษฐกิจยุคดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล ผลกระทบของเศรษฐกิจดิจิทัลต่อการดำเนินชีวิต พฤติกรรม การประกอบธุรกิจและสังคม เน้นผลกระทบของอินเทอร์เน็ต การสื่อสารผ่านมือถือ เศรษฐกิจการแบ่งปัน โซเชียลมีเดีย และสกุลเงินดิจิทัลต่อการใช้ชีวิตและธุรกิจ
This course explains the concept of the digital economy, the transition to a digital economy, and the impact of the digital economy on lifestyle, behavior, business, and society. It focuses on the influences of the internet, mobile communication, sharing economy, social media, and digital currency on our life and business.

This course is opened to submit research study plan of the current graduate students . The progress of thesis work related to the study plan is also allowed to report here. 

This course applies economic theories and economic Instruments for business management: profit and profit evaluation in a competitive market, firm demand analysis, production analysis, investment decisions, advertising and pricing decisions, production policies, and effects of a changing economy on business operations in the short-term and long-term periods.

The course emphasizes knowledge inquiry in management that focuses on key areas, including research problem design, research methodology, data collection, data analysis, data interpretation, thesis writing and research article writing for publications