WU eLearning Walailak University

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

การเข้าใช้งานระบบด้วย User account และ Password ของท่าน ถือว่าเป็นการลงลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้ายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔

pdficon.png อ่านรายละเอียด ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒

pdficon.png อ่านรายละเอียด พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ขั้นตอนการใช้งานสำหรับนักศึกษา

1. ให้ลงทะเบียน WU Pass ก่อน โดยลงทะเบียนได้โดย คลิกที่นี่ 

2. นำรหัสนักศึกษา และ รหัสผ่านที่ลงทะเบียน  Login เพื่อเข้าใช้งานระบบ WU eLearning 

3. อ่านข้อตกลงการใช้งานได้โดย คลิกที่นี่

มีปัญหาการลงทะเบียน WU Pass หรือ ลืมรหัสผาน สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล Call Center โทร. 075673400 หรือ โทร.ภายใน 3400 หรือ inbox ที่ http://m.me/cdtwu