ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ เครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการ การเก็บสิ่งส่งตรวจ การตรวจทางห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยของผู้ป่วย

Fundamental knowledge in professional medical technology; role of medical technologist in health care service system; laboratory safety; basic instrument in clinical laboratory; specimen collection; laboratory investigation; laboratory safety; patient safety.

                         บูรณาการความรู้ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติทางโลหิตวิทยา จากสถานการณ์เสมือนจริงโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อวินิจฉัย พยากรณ์โรคและภาวะต่างๆ ที่มีผลกระทบทางโลหิตวิทยา

                       Integration of theories and practice in clinical hematology through simulation case studies and problem-based learning for diagnosis of any diseases or conditions affecting hematological parameters

      รูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคของโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อที่ก่อโรคในคน การฝึกปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตทางการแพทย์

     Morphology, life cycle, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and control of protozoa, helminth and arthropod causing diseases; laboratory practice for diagnosis of medical parasitic infections

รูปร่าง ลักษณะ วงจรชีวิต ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและควบคุมโรคของโปรโตซัว หนอนพยาธิ และสัตว์ขาข้อที่ก่อโรคในคน การฝึกปฏิบัติเพื่อการวินิจฉัยโรคติดเชื้อปรสิตทางการแพทย์

Morphology, life cycle, epidemiology, pathogenesis, diagnosis, treatment, prevention and control of protozoa, helminth and arthropod causing diseases; laboratory practice for diagnosis of medical parasitic infections

Laboratory practice for diagnosis of medical protozoa, nematodes and platyhelminths infections; morphological differentiation of medical importance’s arthropods including external and internal parasites or vector; and quality control in parasitological laboratory.

โรคปรสิตที่พบบ่อยในประเทศไทยที่เกิดจากโปรตัวซัว พยาธิตัวกลม พยาธิตัวแบน และสัตว์ขาข้อ ความรู้ในด้านระบาดวิทยา สัณฐานวิทยา วงจรชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์กับปรสิต พยาธิกำเนิด พยาธิสรีรวิทยา พยาธิสภาพ อาการและอาการแสดงทางคลินิก วิธีปรสิตวิทยาที่ใช้ในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ การรักษา รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคปรสิต

Common parasitic diseases in Thailand caused by protozoa, nematodes, platyhelminths and arthropods; knowledge on epidemiology, morphology, life cycle, host-parasite relationship, pathogenesis, pathophysiology, pathology, clinical signs and symptoms, parasitological techniques for laboratory diagnosis, treatment, prevention and control of parasitic diseases.