ความหมาย ลักษณะและประเภทของสื่อสารมวลชนการวิเคราะห์โครงสร้างและรูปแบบการใช้ภาษาทางสื่อมวลชนประเภทต่างๆการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆบทบาทและผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน
Definitions, characteristics and types of mass media; analysis of structure and language formats used for various types of mass media; use of language for communication under various contexts; roles and effects of mass media on current use of Thai language.

  • ความสำคัญของการรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 21 การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์สารสนเทศ การจับประเด็นและการสรุปความ การประเมินสารสนเทศ การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน การเขียนและนำเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณทางวิชาการ
  • Importance of Information Literacy in 21st Century; accessing information sources; search strategies; analysis; information synthesis; summarizing the main ideas; evaluating information; information use; academic writing presentation; ethics.