1. ระบบ e-Learning เปรียบเสมือนการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวของรายวิชาซึ่งไม่ได้อิงกับระบบของศูนย์บริการการศึกษาแต่อย่างใด อาจารย์ทุกคนมีสิทธิ์สร้างรายวิชาได้ด้วยตนเอง โดยเข้าสู่ระบบด้วยระบบ WU Pass(ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าใช้งานอีเมลของมหาวิทยาลัย) คู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

2. เมื่ออาจารย์สร้างรายวิชาเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถนำเข้ารายชื่อนักศึกษา ด้วย 2 วิธี ดังนี้

    - อาจารย์เข้าผู้เรียนเอง

    - แจ้งความจำนงไปที่ แบบฟอร์มแจ้งความจำนงให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU e-Learning จากนั้นจะนำข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของอาจารย์เข้าสู่ระบบให้ภายใน 2 วันทำการ

 3. สำหรับการอัพโหลดสื่อวิดีโอการสอน แนะนำให้อาจารย์อัพโหลดผ่าน Google Drive   หรือ Youtube  ตามคู่มือการเพิ่ง Pageและแชร์ URL มาที่รายวิชาได้ ตามคู่มือการเพิ่ม URL

4. กรณีต้องการการสอบกลางภาคหรือปลายภาค โดยใช้แบบทดสอบในระบบ e-Learning กรณีที่มีจำนวนนักศึกษาจำนวนมากหากต้องการสอบออนไลน์ แนะนำให้ใช้ระบบ e-Testing ในการสอบ 

5. ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลแนะนำเครื่องมือที่นำไปใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมแบบออนไลน์ ซึ่งใช้งานได้หลากหลายอุปกรณ์ทั้ง Tablet, SmartPhone และ PC นอกจากนี้ยังรองรับระบบปฏิบัติการได้อย่างหลากหลาย ผู้ใช้งานสามารถเลือกนำมาประยุกต์ใช้ได้ตามความถนัดและความสนใจ คลิกที่นี่

Last modified: Tuesday, 16 May 2023, 4:04 PM