การสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษสาหรับการให้บริการทางเภสัชกรรมในร้านยา โรงพยาบาล และสถานบริการสาธารณสุขอื่นๆ ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร แนะนำการปฏิบัติตนในการใช้ยา เผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ

English communication in both productive and receptive skill for pharmacy services in drugstores, hospitals and other healthcare units; educating patients to use medication; provision of medical and health product information.

Introduction to drug, benefit and risk of drug, drug development processes from  discovery to finished products; introduction to appropriate drug use, dosage  forms, routes of administration and drug laws.

หลักการรักษาด้วยยา การเลือกใช้ยาให้ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วยเฉพาะราย การประเมินและติดตามการตอบสนองต่อยาทั้งประสิทธิภาพและอาการไม่พึงประสงค์จากยา โดยครอบคลุม โรคแผลในกระเพาะอาหาร โรคกรดไหลย้อน กลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน โรคหอบหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคกระดูกและข้อ โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์  โรคเอสแอลอี ภาวะโลหิตจางและความผิดปกติอื่นๆ ในระบบโลหิต

ลักการประเมินการใช้ยา เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ การสืบค้น การประเมิน และการสังเคราะห์ข้อมูลทางยาจากแหล่งข้อมูลระดับต่างๆ

Principle of drug use evaluation, evidence based medicine, access, evaluation, and synthesis drug information from various sources.

PHD-456 การบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)

         เป็นรายวิชาเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเภสัชกรในการบริบาลทางเภสัชกรรม หลักการที่เกี่ยวข้องกับการบริบาลทางเภสัชกรรม การให้การบริบาลทางเภสัชกรรมอย่างเป็นระบบ การค้นหาปัญหาการใช้ยา  ทักษะพื้นฐานสำหรับการให้การบริบาลทางเภสัชกรรม การสัมภาษณ์ประวัติการใช้ยา การสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน การติดตามประเมินผลการรักษาด้วยยา ทักษะการแก้ไขปัญหาทางคลินิก การสื่อสารกับบุคลากรทางการแพทย์  การประเมินและติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล 

Pharmacognosy for Pharmacy students