การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การจัดหาเงินและวางแผนใช้เงินในด้านต่างๆ การวางแผนรายได้และการใช้จ่ายเงินในด้านต่างๆ ด้วยการจัดทำงบการเงิน การใช้เครดิตเพื่อการบริโภค และการคุ้มครองผู้บริโภค การวางแผนการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยและยานพาหนะ การออมและลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นกู้และกองทุนรวม การประกันชีวิตและสุขภาพ การวางแผนเพื่อเกษียณอายุและพินัยกรรม