ความสำคัญของระบบโครงสร้างในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิเคราะห์รูปทรงอาคารในฐานะระบบโครงสร้างรวมในความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

การคำนวณออกแบบระบบและส่วนประกอบของโครงสร้างในแนวราบและแนวตั้งของงานสถาปัตยกรรม

รวมทั้งพิจารณาพฤติกรรมของโครงสร้างอันเนื่องมาจากแรงแผ่นดินไหว โดยการวิเคราะห์จากหุ่นจำลองและการเขียนรูป