ปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมประเภทอาคารพักอาศัยและอาคารสาธารณะขนาดเล็กที่สัมพันธ์กับการใช้สอย สภาพภูมิอากาศ ภูมิประเทศของที่ตั้ง กฎหมายและข้อบัญญัติที่เกี่ยวข้อง มีการศึกษานอกสถานที่

Practice in architectural design of residential buildings and small public buildings in relation to their uses, climate, physical surroundings and building laws; study visits.

ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับสัดส่วนมนุษย์ พฤติกรรมมนุษย์ การออกแบบที่ว่างเพื่อการใช้สอย อิทธิพลหลักและวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมประเภทที่พักอาศัย แนวความคิดในการออกแบบ โครงสร้างและหลักการในการออกแบบอาคารพักอาศัย

ความสำคัญของระบบโครงสร้างในการออกแบบทางสถาปัตยกรรม วิเคราะห์รูปทรงอาคารในฐานะระบบโครงสร้างรวมในความเป็นอันหนึ่งอันเดียว

การคำนวณออกแบบระบบและส่วนประกอบของโครงสร้างในแนวราบและแนวตั้งของงานสถาปัตยกรรม

รวมทั้งพิจารณาพฤติกรรมของโครงสร้างอันเนื่องมาจากแรงแผ่นดินไหว โดยการวิเคราะห์จากหุ่นจำลองและการเขียนรูป