เรียนคำศัพท์เพิ่ม 500 คำ การใช้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นรวมถึงสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอย่างง่ายๆ ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องวัฒนธรรมข้ามชาติ และโลกทัศน์สากล
A study of additional 500 words, complex sentence patterns and Chinese grammar; practice a higher level of listening, speaking reading and writing skills; exploring Chinese culture, transnational culture and international vision.

ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทเบื้องต้นของกีฬาเทนนิส เรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิสเบื้องต้น ได้แก่ การจับไม้ การตีลูกด้านหน้ามือ การตีลูกด้านหลังมือ การเสริฟ การแข่งขันประเภทเดี่ยว คู่และการแข่งขันประเภททีม รวมถึงรู้วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ความสามารถในกีฬานี้ไปใช้สำหรับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมถึงการลดปัญหาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย To study and understand the fundamental of Tennis’s rules and skills are requirements. The tennis skills are grip, for hand stroke, back hand stroke, serve, and games. Furthermore, the basic knowledge of physical fitness is also requirement. Moreover, the injury was not by good basic skills. Tennis is enjoyable sport and enhances all aspects of wellbeing.

chi-226 ศึกษาการใช้คำศัพท์ภาษาจีนและบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว จองห้องพักและการบริการของแผนกต่างๆในโรงแรม ศึกษาข้อมูลการท่องเที่ยวเบื้องต้น การติดต่อบริษัทนำเที่ยวเป็นต้น
A study of vocabulary and conversations needed for tourism industry, such as making a reservation, giving tour information and contacting tour agencies.

English word formation; analysis of basic elements of English words, phrases, and sentences through linguistic methods 

An introduction to quantitative, qualitative and action research; practice in writing a research proposal in an area of interest to students; practice in formulating and describing research questions, describing the research problems, doing the preliminary literature review as well as planning research methodology, data collection and data analysis.

 ศึกษางานวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยเชิงคุณภาพ และงานวิจัยเพื่อพัฒนา ฝึกฝนการเขียนร่างโครงการวิจัยที่ผู้เรียนสนใจ ฝึกการตั้งคำถามแก่นของงานวิจัย คำถามรอง ปัญหาที่นำไปสู่การวิจัย การสืบค้นวรรณคดี ที่เกี่ยวกับงานวิจัยเบื้องต้น รวมทั้งการออกแบบวิธีวิจัย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล

ศึกษาการพัฒนาและประวัติการวิวัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมจีน (เช่น เครื่องแต่งกาย ดนตรี ระบำ การวาดภาพ กังฟู การตัดกระดาษ กายกรรม การแต่งงาน ประเพณี อาหาร ศาสนา ปรัชญา) รวมถึงบุคคลและผลงานที่เป็นตัวแทนในด้านต่างๆ เข้าใจผลกระทบของศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่มีต่อสังคมจีนในยุคปัจจุบันและคุณูปการที่มีต่อศิลปะและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน

Evolution of Chinese art and culture; introduction of various types of Chinese art and culture such as clothes, music, dance, painting, kung fu, food, religion, acrobatics and so on; important and influential artists, experts and scholars in each field of Chinese art and culture and their outstanding works; impact of Chinese art and culture on current China and the outside World.

แนะนำทฤษฎีการแปลเบื้องต้น ฝึกฝนทักษะการแปลจีน-ไทยตั้งแต่ระดับคำ วลี จนถึงประโยคและบทความสั้นๆ
An introduction course in translation theory, with a focus on the practice of Chinese - Thai translation skills from vocabulary, phrase, sentences and short articles.