การเตรียมรายวิชาสำหรับระบบ e-Learning ในภาคการศึกษาใหม่

การจัดการรายวิชาในระบบ WU e-Learning 
ในกรณีที่ผู้สอนเคยสร้างรายวิชาในระบบ WU e-Learning ไว้แล้วในภาคการศึกษาก่อนหน้า ผู้สอนสามารถนำข้อมูลในรายวิชานั้นมาใช้ซ้ำได้โดยใช้การ Reset
    • การ Reset เป็นการล้างข้อมูลการใช้งานของผู้เรียนในรายวิชาเก่าออก วิธีนี้จะทำให้ข้อมูลการใช้งานของผู้เรียนในรายวิชานั้นหายไปทั้งหมด คงเหลือไว้แต่เนื้อหาของรายวิชาเท่านั้น [วิดีโอการ Reset รายวิชา | เอกสารการ Reset รายวิชา]
นอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายวิชาด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดังนี้

เมื่อสร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดการข้อมูลต่างๆในรายวิชาได้ตามคำแนะนำตาม[คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์]

Last modified: Tuesday, 24 October 2017, 1:33 PM