การจัดการรายวิชาในระบบ WU e-Learning 
    • รายวิชาจะถูกสร้างโดยผู้สอนเท่านั้น โดยที่ระบบจะไม่สร้างรายวิชาเตรียมไว้ให้โดยอัตโนมัติ คลิกที่นี่
    • หากผู้สอนต้องการเพิ่มนักศึกษาในรายวิชา ให้แจ้งความจำนงให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU eLearning คลิกที่นี่
ในกรณีที่ผู้สอนเคยสร้างรายวิชาในระบบ WU e-Learning ไว้แล้วในภาคการศึกษาก่อนหน้า ผู้สอนสามารถนำข้อมูลในรายวิชานั้นมาใช้ซ้ำได้โดย
    • การ Reset เป็นการล้างข้อมูลการใช้งานของผู้เรียนในรายวิชาเก่าออก วิธีนี้จะทำให้ข้อมูลการใช้งานของผู้เรียนในรายวิชานั้นหายไปทั้งหมด คงเหลือไว้แต่เนื้อหาของรายวิชาเท่านั้น คลิกที่นี
นอกจากนี้ยังสามารถจัดการรายวิชาด้วยเครื่องมืออื่น ๆ ได้ดังนี้
    • การ import เป็นการคัดลอกเนื้อหาในรายวิชาเก่ามาไว้ในรายวิชาใหม่ที่ยังไม่มีข้อมูล ซึ่งจะทำให้รายวิชาใหม่มีเนื้อหาเหมือนกับรายวิชาเก่า โดยที่ข้อมูลในรายวิชาเก่ายังคงอยู่เหมือนเดิม  คลิกที่นี่

เมื่อสร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถจัดการข้อมูลต่างๆในรายวิชาได้ตามคำแนะนำตาม[คู่มือการใช้งานสำหรับอาจารย์]

Last modified: Wednesday, 20 September 2023, 2:52 PM