Other

หลักสูตรการอบรมสำหรับอาจารย์ผู้สอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classrooms) เนื้อหาประกอบด้วยการแนะนำอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์ วิธีการใช้งาน และคู่มือ พร้อมกับแนะนำโปรแกรมประยุกต์สำหรับการเรียนการสอนที่น่าสนใจ