จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสาธารณสุข เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาพื้นฐาน กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรายวิชานี้แล้ว เกิดการเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติ โครงสร้าง การจัดจำแนกจุลชีพและปรสิต ช่องทางการก่อโรค การแพร่กระจาย อาการแสดง ยาต้านจุลชีพ แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย ข้อมูลทางวิทยาการระบาดและแนวโน้มของการเกิดโรค วิธีการทำลายเชื้อ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อที่สำคัญ ที่มีสาเหตุจากเชื้อแบคทีเรีย รา ไวรัส โปรโตซัว และหนอนพยาธิ

ระเบียบวิธีวิจัย