คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์ของของไหล อุณหพลศาสตร์ของระบบหลายองค์ประกอบที่เป็นแบบอุดมคติและไม่เป็นอุดมคติ สมดุลวัฏภาค และสมดุลปฏิกิริยาเคมี
Thermodynamic properties of fluids, multi-component systems: ideal and non-ideal behavior; phase equilibrium and chemical reaction equilibrium.