จุลินทรีย์และบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารหมักดอง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารระหว่างการหมัก เทคโนโลยีการผลิต กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม และการควบคุมการหมัก การควบคุมคุณภาพและสุขาภิบาลโรงงาน ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

Microorganism and its role in fermented-food industry, physical and chemical changes of food during fermentation, production technology, industrial process and fermentation control, quality assurance and industrial sanitation, regulations and law concerning fermented-food products.

Reproductive biology of aquatic animals, genetic inheritance in aquatic animals, aquatic organism's chromosomes, sex determination and sex ratio, genetic engineering in aquaculture species, principles and method on genetics and stock improvement in aquatic animals, experiment in laboratory in relating topics.