การผลิตสัตว์ปีก 

องค์ประกอบในการผลิตสัตว์ปีก ภาพรวม โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ และการผลิตสัตว์ปีกที่ยั่งยืน

Principles of organic chemistry, an introductory to biochemistry, chemical and biological properties of biomolecules, the structure and function of biological molecules, metabolic pathways, biotransformations, the integration and control of metabolism, by hormonal and other means and molecular biology for agricultural purposes.

ศึกษาถึงองค์ประกอบในการผลิตสัตว์ ภาพรวมของการผลิตสัตว์ระดับประเทศ ระดับภูมิภาคและระดับโลก โอกาส ปัญหา ความท้าทายของผู้ประกอบการ และการผลิตสัตว์อย่างยั่งยืน (เน้นความสัมพันธ์ของ คน สัตว์และสิ่งแวดล้อม)

Studied composition in animal production. An overview of livestock production in the country. Regional and global issues, challenges, opportunities of entrepreneurship. And sustainable animal production (Emphasis on the relationship of people, animals and the environment).

การศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างและการทำงานของระบบต่างๆ ของสัตว์ โดยใช้ตัวอย่างจริงหรือโสตทัศนูปกรณ์ ศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างจากเนื้อเยื่อต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์และตรวจสอบการทำงานของอวัยวะต่างๆ เพื่อเสริมการบรรยายทางทฤษฎี

A comparative study of structures and functions of animal organ systems by using animal specimens or audiovisual, tissue sampling methods for analyzing and examining various organ functions. 

จุลินทรีย์และบทบาทที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารหมักดอง การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมีของอาหารระหว่างการหมัก เทคโนโลยีการผลิต กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม และการควบคุมการหมัก การควบคุมคุณภาพและสุขาภิบาลโรงงาน ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง

Microorganism and its role in fermented-food industry, physical and chemical changes of food during fermentation, production technology, industrial process and fermentation control, quality assurance and industrial sanitation, regulations and law concerning fermented-food products.

Reproductive biology of aquatic animals, genetic inheritance in aquatic animals, aquatic organism's chromosomes, sex determination and sex ratio, genetic engineering in aquaculture species, principles and method on genetics and stock improvement in aquatic animals, experiment in laboratory in relating topics.