แนวคิดทางวิทยาการระบาด โรค ธรรมชาติการเกิดโรค การป้องกัน การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การสอบสวน รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การจัดการทางการพยาบาลโดยใช้วิทยาการระบาดในการแก้ปัญหาสุขภาพ

        Epidemiology concepts, disease or health problem, nature of disease, disease distribution, prevention, surveillance, screening; outbreak investigation, study design in epidemiology as a tool for nursing management of health problems.

แนวคิดการผดุงครรภ์ บทบาทผดุงครรภ์ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การเจ็บครรภ์และการคลอดปกติ การพยาบาลมารดาและทารกในระยะคลอด การพยาบาลสตรีและทารกที่มีภาวะเสี่ยงสูง ภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วม การเฝ้าระวังสุขภาพทารกในครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงสูง การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนและโรคร่วมกับการตั้งครรภ์ในระยะคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะผิดปกติเกี่ยวกับปัจจัยการคลอด การพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการทำสูติศาสตร์หัตถการ การใช้ยาทางสูติกรรมหลังคลอด การพยาบาลมารดาที่มีภาวะแทรกซ้อนในระยะหลังคลอด และการพยาบาลทารกที่มีภาวะแทรกซ้อน

Basic knowledge of maternal and newborn nursing; family theories and reproductive health; pre-marriage counseling; family planning and pre-conception counseling for the couple; infertility and reproductive technologies; conception and fetal development; adaptation of pregnant women and families; health assessment and risk screening in pregnant women and fetus; antepartum care; adaptation of women during intra-partum and postpartum periods; care of normal newborn and breast feeding.

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัมนาการของมนุษย์ ด้านร่างกาย จิตสังคม และสติปัญญา ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในระยะพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัมนาการ การส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ 

Concepts, theories and principles in human development; the physical, psycho-social, and cognitive development in human from fertilization to the end of life; developmental crises; factors affecting the developmental processes; the promotion of human development. 

Basic knowledge of maternal and newborn nursing; family theories and reproductive health; pre-marriage counseling; family planning and pre-conception counseling for the couple; infertility and reproductive technologies; conception and fetal development; adaptation of pregnant women and families; health assessment and risk screening in pregnant women and fetus; antepartum care; adaptation of women during intrapartum and postpartum periods; care of normal newborn and breast feeding.