ปฏิบติการพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การทำคลอดปกติ การดูแลมารดาที่คลอดปกติ  การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของทารกในครรภ์ การประเมินภาวะสุขภาพาของมารดาลและทารกในครรภ์ การคัดกรองและการจัดการกับภาวะเสี่ยง  การสร้างเสริมสุขภาพำของมารดาและทารกแรกเกิด การส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่