แนวคิดทางวิทยาการระบาด โรค ธรรมชาติการเกิดโรค การป้องกัน การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การสอบสวน รูปแบบการศึกษาทางวิทยาการระบาด การจัดการทางการพยาบาลโดยใช้วิทยาการระบาดในการแก้ปัญหาสุขภาพ

        Epidemiology concepts, disease or health problem, nature of disease, disease distribution, prevention, surveillance, screening; outbreak investigation, study design in epidemiology as a tool for nursing management of health problems.