ปฏิบัติการพยาบาลและการพยาบาลมารดา-ทารก ปกติและมีความเสี่ยงต่ำในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในขอบเขตและมาตรฐานการผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดา-ทารก

ปฏิบัติการผดุงครรภ์และการพยาบาลมารดา-ทารกมีภาวะเสี่ยงสูง มีโรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ และภาวะวิกฤต ในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การบริหารยาทางสูติกรรม การพยาบาลมารดาที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ ประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาล บูรณาการความรู้ หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ทางการแพทย์ การรักษาชีวิต การคงไว้ซึ่งโครงสร้างและหน้าที่ของอวัยวะ การส่งเสริมการฟื้นหายและการดูแลตนเอง การประสานเพื่อการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง

ปรัชญา แนวคิดและมาตรฐานการผดุงครรภ์ ทฤษฎีครอบครัว แนวคิดอนามัยเจริญพันธุ์ นโยบายสุขภาพและระบบบริการสุขภาพมารดาและทารกหลักการพยาบาลมารดาและทารก การให้คำปรึกษาก่อนสมรสและก่อนการตั้งครรภ์ พัฒนาการระยะมีบุตรและการปรับบทบาทมารดาและบิดา

รูปร่างลักษณะ ช่องทางการก่อโรค อาการแสดง ระบบภูมิคุ้มกัน ยาต้านจุลชีพ แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย การแพร่กระจายเชื้อ ข้อมูลทางวิทยาการระบาดและแนวโน้มของการเกิดโรค วิธีการในการทำลายเชื้อ การป้องกันและการควบคุมโรคที่สำคัญที่เกิดจากจุลินทรีย์และปรสิต

รายวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาขั้นพื้นฐาน

แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพ การพยาบาลเด็กตั้งแต่ทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น ในกลุ่มที่มีสุขภาพดี กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มที่เจ็บป่วย การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การบำบัดเฉพาะสำหรับเด็กป่วยและการดูแลต่อเนื่องที่บ้าน

             Concepts, theories and principles of nursing care for children and adolescents; factors affecting health; nursing care for newborn, infant, children, and adolescents, within normal health, risk, and  illness groups; immunizations; specific therapeutics for sick children and continuing care at home.