รูปร่างลักษณะ ช่องทางการเกิดโรค อาการแสดง ระบบภูมิคุ้มกัน ยาต้านจุลชีพ แนวทางการเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อวินิจฉัย การแพร่กระจายเชื้อ ข้อมูลทางวิทยาการระบาดและแนวโน้มของการเกิดโรค วิธีการในการทำลายเชื้อ การป้องกันและควบคุมโรคที่สำคัญที่เกิดจากจุลินทรีย์และปรสิต