การเปลี่ยนหน่วย ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชันที่สำคัญและการเขียนกราฟ แคลคูลัสขั้นแนะนำ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  เมทริกซ์  กำหนดการเชิงเส้น และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันข้อมูล

Course Description
การฝึกทักษะและเทคนิคทางเคมีโดยใช้การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี เช่น ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การชั่ง การวัด การเตรียมสาร การไทเทรต การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการใช้เครื่องมือและเครื่องแก้วต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การแนะนำการทำปฏิบัติการล่วงหน้าจากการฝึกทดลองเสมือนจริงเพื่อเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าทำการปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการเคมี
To practice chemical skills and techniques using experiments related to developing basic skills in chemistry laboratory: safety in the lab, weights, measurements, preparing solutions, titration, quantitative analysis, and the use of instruments and glassware in the lab; introduce through a series of virtual lab exercises, followed by visual experiments to allow application of these skills in the real experiments.

นักศึกษาทำงานวิจัยขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการควบคุมดูแลและแนะนำระเบียบวิจัย

Students undertake a small project in research laboratory or research units of Walailak University under the supervision of a faculty member.

คำอธิบายรายวิชา

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎของเฮสส์และอุณหเคมี เอนทัลปี สมการเคอร์คอฟฟ์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี เคมีไฟฟ้า: สมการ Nernst ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเสรีและศักย์ไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้าและค่าคงที่สมดุล สมดุลวัฎภาค: กฎวัฏภาคของกิบส์และการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของระบบองค์ประกอบเดียวและระบบทวิภาค จลนพลศาสตร์เคมี: สมการอัตรา กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล สมการของอาร์เรเนียส การพิสูจน์กลไกของปฏิกิริยาโดยใช้สมมุติฐานของสมดุลและการประมาณสภาวะคงตัว

      Chemical thermodynamics: the first law of thermodynamics, Hess’ law and thermochemistry, enthalpy, Kirchoff equation, the second law of thermodynamics, entropy, the third law of thermodynamics, free energy; Electrochemistry: Nernst equation, relationship of free energy and electric potential, conductivity and equilibrium constant; Phase equilibrium: Gibbs phase rule and phase transformation of one component systems and binary systems; Chemical kinetics: rate equation, differential rate laws, Arrhenius equation, proof of reaction mechanism using equilibrium assumption and steady state approximation