นักศึกษาทำงานวิจัยขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการควบคุมดูแลและแนะนำระเบียบวิจัย

Students undertake a small project in research laboratory or research units of Walailak University under the supervision of a faculty member.

คำอธิบายรายวิชา

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎของเฮสส์และอุณหเคมี เอนทัลปี สมการเคอร์คอฟฟ์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี เคมีไฟฟ้า: สมการ Nernst ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเสรีและศักย์ไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้าและค่าคงที่สมดุล สมดุลวัฎภาค: กฎวัฏภาคของกิบส์และการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของระบบองค์ประกอบเดียวและระบบทวิภาค จลนพลศาสตร์เคมี: สมการอัตรา กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล สมการของอาร์เรเนียส การพิสูจน์กลไกของปฏิกิริยาโดยใช้สมมุติฐานของสมดุลและการประมาณสภาวะคงตัว

      Chemical thermodynamics: the first law of thermodynamics, Hess’ law and thermochemistry, enthalpy, Kirchoff equation, the second law of thermodynamics, entropy, the third law of thermodynamics, free energy; Electrochemistry: Nernst equation, relationship of free energy and electric potential, conductivity and equilibrium constant; Phase equilibrium: Gibbs phase rule and phase transformation of one component systems and binary systems; Chemical kinetics: rate equation, differential rate laws, Arrhenius equation, proof of reaction mechanism using equilibrium assumption and steady state approximation

การศึกษาเรื่องต่างๆ ของจุลินทรีย์ คือ โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัดจำแนกจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อพยาธิสภาพ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย การตอบคำถาม และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในห้องสมุด