การเปลี่ยนหน่วย ตรรกศาสตร์ ฟังก์ชันที่สำคัญและการเขียนกราฟ แคลคูลัสขั้นแนะนำ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น  เมทริกซ์  กำหนดการเชิงเส้น และการประมาณค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันข้อมูล

Course Description
การฝึกทักษะและเทคนิคทางเคมีโดยใช้การทดลองที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะพื้นฐานในห้องปฏิบัติการเคมี เช่น ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ การชั่ง การวัด การเตรียมสาร การไทเทรต การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และการใช้เครื่องมือและเครื่องแก้วต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ การแนะนำการทำปฏิบัติการล่วงหน้าจากการฝึกทดลองเสมือนจริงเพื่อเตรียมนักศึกษาก่อนเข้าทำการปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการเคมี
To practice chemical skills and techniques using experiments related to developing basic skills in chemistry laboratory: safety in the lab, weights, measurements, preparing solutions, titration, quantitative analysis, and the use of instruments and glassware in the lab; introduce through a series of virtual lab exercises, followed by visual experiments to allow application of these skills in the real experiments.

นักศึกษาทำงานวิจัยขนาดเล็ก ในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัย วลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ผู้สอนจะทำการควบคุมดูแลและแนะนำระเบียบวิจัย

Students undertake a small project in research laboratory or research units of Walailak University under the supervision of a faculty member.

คำอธิบายรายวิชา

อุณหพลศาสตร์ทางเคมี: กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์ กฎของเฮสส์และอุณหเคมี เอนทัลปี สมการเคอร์คอฟฟ์ กฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ เอนโทรปี กฎข้อที่สามของอุณหพลศาสตร์ พลังงานเสรี เคมีไฟฟ้า: สมการ Nernst ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานเสรีและศักย์ไฟฟ้า สภาพนำไฟฟ้าและค่าคงที่สมดุล สมดุลวัฎภาค: กฎวัฏภาคของกิบส์และการเปลี่ยนแปลงวัฏภาคของระบบองค์ประกอบเดียวและระบบทวิภาค จลนพลศาสตร์เคมี: สมการอัตรา กฎอัตราดิฟเฟอเรนเชียล สมการของอาร์เรเนียส การพิสูจน์กลไกของปฏิกิริยาโดยใช้สมมุติฐานของสมดุลและการประมาณสภาวะคงตัว

      Chemical thermodynamics: the first law of thermodynamics, Hess’ law and thermochemistry, enthalpy, Kirchoff equation, the second law of thermodynamics, entropy, the third law of thermodynamics, free energy; Electrochemistry: Nernst equation, relationship of free energy and electric potential, conductivity and equilibrium constant; Phase equilibrium: Gibbs phase rule and phase transformation of one component systems and binary systems; Chemical kinetics: rate equation, differential rate laws, Arrhenius equation, proof of reaction mechanism using equilibrium assumption and steady state approximation

การศึกษาเรื่องต่างๆ ของจุลินทรีย์ คือ โลกของจุลินทรีย์ สรีรวิทยาและพันธุศาสตร์ การจัดจำแนกจุลินทรีย์ การควบคุมจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ที่มีบทบาทต่อพยาธิสภาพ การเกษตรกรรม อุตสาหกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อม โดยการเรียนการสอนประกอบด้วยการบรรยาย การตอบคำถาม และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองในห้องสมุด