ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีถูกจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 เนื่องจากไม่ประเมินการสอนของอาจารย์

ขั้นตอนการดำเนินการในกรณีถูกจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565 เนื่องจากไม่ประเมินการสอนของอาจารย์

by Pattranit Yothinwatthanabamrung -
Number of replies: 0

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ คลิก

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

undefined

2. กรอกแบบฟอร์มและนำแบบฟอร์มไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรอง

3. นำแบบฟอร์มมายื่นในกล่องหน้าห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน อาคารบริหาร ชั้น 3 เพื่อยกเลิกการจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษา

หมายเหตุ

1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการยกเลิกการจำกัดสิทธิ์ภายในวันที่ยื่นแบบฟอร์ม หากทำการยื่นแบบฟอร์มก่อนเวลา 16.30 น.
2. เพื่อเว้นระยะห่างสถานการณ์ COVID-19 ขอให้ยื่นแบบฟอร์มในกล่องหน้าห้องศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนเท่านั้น
3. กรณีไม่สามารถติดต่อได้ด้วยตัวเอง สามารถส่งเอกสารแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ที่มีลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาได้ ทางอีเมล surasak.ch@mail.wu.ac.th หรือ Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 075673790 Facebook : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน