ขยายเวลา การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

ขยายเวลา การแสดงความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ภาคการศึกษาที่ 3/2564 จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565

by WU eLearning Administrator -
Number of replies: 0

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอนขอแจ้งให้ทราบว่า ขยายเวลาการแสดงความคิดเห็นต่อการสอนของอาจารย์ (การแสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ในทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2564 จนถึง 17 เมเษายน 2565 จนถึงเวลา 24.00 น. กรณีที่นักศึกษาไม่ได้แสดงความคิดเห็นตามแบบฟอร์มที่กำหนดมหาวิทยาลัยมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดสิทธิ์ในการดูผลการศึกษาเป็นเวลา 1 เดือน โดยสามารถแสดงความคิดเห็นได้ https://ciltapp.wu.ac.th โดยใช้ Login และ Password เหมือนกับ wifi และ e-Learning (WU PASS)
กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับระบบ โทร. 0-7567-3450, 075673790 facebook : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน