สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์/ปริญญาตรี

วิชานี้ศึกษาบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา รวมถึงหลักและบทบัญญัติเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ลักษณะทั่วไปของนิติกรรมและสัญญา ความเป็นโมฆียกรรมและโมฆกรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมถึงหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสัญญาตาที่ปรากฏในกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาในปัจจุบันอีกด้วย

This course provides a study of principles and provisions of law of juristic acts and contracts, which includes those concerning capacity of persons, general characteristics of juristic acts and contracts, voidable acts under the Civil and Commercial Code and such key principles relating to contracts as found in other relevant legislations. The course also holds practical discussions of current issues surrounding legal principles pertinent to contracts.

คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้ศึกษาหลักทั่วไปแห่งหนี้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมตลอดถึงศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายลักษณะหนี้ในปัจจุบัน

This course gives an account of general principles of obligations under the Civil and Commercial Code and explores current legal issues in relation to principles underlying the law of obligations.


คำอธิบายรายวิชา

วิชานี้ศึกษาหลักและบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยซื้อขายและเช่าทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ตลอดจนหลักกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น แลกเปลี่ยน ให้ เช่าซื้อ รวมทั้งหลักและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคตามที่ปรากฏในกฎหมายอื่น

This course is intended to explore principles and provisions of law relating to a sale and a hire of property under the Civil and Commercial Code as well as other related legal principles such as those relating to an exchange, a gift and a hire-purchase. Principles and regulations relating to the protection of rights of consumers established in other legislation will also be dealt with.