แนวคิด ทฤษฎี และหลักการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพ การตอบสนองของเด็กและครอบครัวต่อการเจ็บป่วยการวินิจฉัย การรักษา และการบำบัดทางการพยาบาล ทั้งระยะเฉียบพลัน ระยะวิกฤต ระยะเรื้อรัง และระยะสุดท้าย การดูแลต่อเนื่องและการมีส่วนร่วมของครอบครัวการประยุกต์ใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อการจัดการปัญหาสุขภาพ

                   Concepts, theories, and principles of nursing care for children and adolescents with health problems; children and family responses to illness; diagnosis, treatment and nursing therapeutics in acute, chronic, critical, and palliative; continuing care and family participation; applying nursing process and evidence-based for management health problems.