วิชานี้ศึกษาหลักและบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยพยานหลักฐาน และอภิปรายพยานหลักฐานในการดำเนินคดีแพ่งและคดีอาญา

This course deals with principles and provisions of law concerning evidence and discusses evidence in legal proceedings in both civil and criminal actions.