แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัมนาการของมนุษย์ ด้านร่างกาย จิตสังคม และสติปัญญา ตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในระยะพัฒนาการ ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการพัมนาการ การส่งเสริมพัฒนาการของมนุษย์ 

Concepts, theories and principles in human development; the physical, psycho-social, and cognitive development in human from fertilization to the end of life; developmental crises; factors affecting the developmental processes; the promotion of human development.