แจ้งความจำนงให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU eLearning (สำหรับอาจารย์)

Click https://goo.gl/forms/eRQiwcsOGDxdgdW82 link to open resource.