แจ้งความจำนงให้นำเข้าข้อมูลนักศึกษาเข้าสู่รายวิชาในระบบ WU eLearning (สำหรับอาจารย์)

Click https://forms.gle/sraUocYCqhEx1kUbA link to open resource.