Site announcements

ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ

ปัญหาในการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ

by WU eLearning Administrator -
Number of replies: 0

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน 

 ขณะนี้เกิดปัญหาในการอัพโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบ เป็นผลให้นักศึกษาไม่สามารถส่งงานได้ และอาจารย์ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์เข้าสู่รายวิชาได้ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลกำลังรีบแก้ปัญหาดังกล่าวอยู่ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย