Site announcements

ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

 
Picture of WU eLearning Administrator
ระบบสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว
by WU eLearning Administrator - Monday, 22 January 2018, 2:08 PM
 

เรียน ผู้ใช้บริการทุกท่าน

    ตามที่ประกาศงดให้บริการเพื่อสำรองข้อมูลระบบในวันที่ 22-23 มกราคม 2561 นั้น ขณะนี้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบ