ศึกษาการพัฒนาและประวัติการวิวัฒนาการของศิลปะและวัฒนธรรมจีน (เช่น เครื่องแต่งกาย ดนตรี ระบำ การวาดภาพ กังฟู การตัดกระดาษ กายกรรม การแต่งงาน ประเพณี อาหาร ศาสนา ปรัชญา) รวมถึงบุคคลและผลงานที่เป็นตัวแทนในด้านต่างๆ เข้าใจผลกระทบของศิลปะและวัฒนธรรมจีนที่มีต่อสังคมจีนในยุคปัจจุบันและคุณูปการที่มีต่อศิลปะและวัฒนธรรมของโลกปัจจุบัน

Evolution of Chinese art and culture; introduction of various types of Chinese art and culture such as clothes, music, dance, painting, kung fu, food, religion, acrobatics and so on; important and influential artists, experts and scholars in each field of Chinese art and culture and their outstanding works; impact of Chinese art and culture on current China and the outside World.