วิวัฒนาการและประวัติของภาษาอังกฤษ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของภาษาอังกฤษ

History and development of the English language; its directions and changes