แนวคิดการผดุงครรภ์และหลักการพยาบาลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง หลักการใช้ยาทางสูติกรรม การประเมินและการเฝ้าระวังสภาวะทารกในครรภ์ การใช้กระบวนการพยาบาลและหลักฐานเชิงประจักษ์ในการดูแลมารดาและทารกที่มีความเสี่ยงสูง มีโรคร่วม ภาวะแทรกซ้อน ภาวะฉุกเฉินทางสูติศาสตร์ และภาวะวิกฤติในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด การพยาบาลมารดาที่ทำสูติศาสตร์หัตถการ