แนวคิดทางการบริหารภาครัฐยุคใหม่ การบริหารตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง ภาวะผู้นำทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมทางการบริหาร การบริหารท่ามกลางสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Concepts of modern public administration; administrative ecology administration; leadership for administration in change; administrative culture; administrative in the changing circumstances, consists of society, economy and domestic and international politics.