เรียนคำศัพท์เพิ่ม 500 คำ การใช้รูปแบบประโยคที่ซับซ้อนในการสื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้อื่นรวมถึงสามารถฟัง พูด อ่าน และเขียนได้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนอย่างง่ายๆ ความเข้าใจเบื้องต้นในเรื่องวัฒนธรรมข้ามชาติ และโลกทัศน์สากล
A study of additional 500 words, complex sentence patterns and Chinese grammar; practice a higher level of listening, speaking reading and writing skills; exploring Chinese culture, transnational culture and international vision.