ศึกษา เรียนรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับกฎ กติกา มารยาทเบื้องต้นของกีฬาเทนนิส เรียนรู้ทักษะกีฬาเทนนิสเบื้องต้น ได้แก่ การจับไม้ การตีลูกด้านหน้ามือ การตีลูกด้านหลังมือ การเสริฟ การแข่งขันประเภทเดี่ยว คู่และการแข่งขันประเภททีม รวมถึงรู้วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเบื้องต้น และสามารถนำความรู้ความสามารถในกีฬานี้ไปใช้สำหรับการออกกำลังกายที่ถูกต้อง รวมถึงการลดปัญหาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และมีเจตคติที่ดีต่อการออกกำลังกาย To study and understand the fundamental of Tennis’s rules and skills are requirements. The tennis skills are grip, for hand stroke, back hand stroke, serve, and games. Furthermore, the basic knowledge of physical fitness is also requirement. Moreover, the injury was not by good basic skills. Tennis is enjoyable sport and enhances all aspects of wellbeing.